Gestalt terapie je přitakáním nesvázanosti, radosti ze života, hře s možnostmi, které jsou pro nás v našem krátkém životě nejlepší.“ — J. Zinker

GESTALT TERAPIE

Psychoterapeutických směrů je celé řada. Základy nejznámějšího z nich, psychoanalýzy, vystavěl rodák z českého Příboru Sigmund Freud.

Postupem času se však na poli psychoterapie vyvinulo velké množství různých škol (pro podrobnější zájem doporučuji výbornou knihu Současná psychoterapie).

Ačkoli každá z nich směřuje k podobným cílům jimiž jsou fyzické i psychické zdraví, spokojenost a využívání potenciálu člověka, vycházejí z různých teoretických poznatků a využívají odlišných praktických metod či technik.

Přes rozmanitou škálu psychoterapeutických přístupů jsou stále více patrné snahy o jejich integraci, tzn. propojování teoretických poznatků i praktických zkušeností jednotlivých terapeutických škol a využívání jejich předností s ohledem na individuální potřeby klienta.

SOUČASNÁ MODERNÍ GESTALT TERAPIE (GT) představuje jeden z psychoterapeutických směrů, který se zároveň pokouší o integraci několika přístupů a filosofií. Inspiruje se mnoha myšlenkami z oblasti psychologie (psychoanalýza, gestalt psychologie, reichiánský přístup, humanistická psychoterapie), filozofie (existenciální fenomenologie, vztahové pojetí M. Bubera, zen-buddhismus), ale i fyziky (Lewinova teorie pole, holismus).

Široká základna dodává GT velký integrativní potenciál, umožňuje jí neustrnout, zapracovávat nové poznatky z jiných terapeutických směrů a dále se vyvíjet. Spojujícím rysem mezi jednotlivými podobami gestalt přístupu je důraz kladený na uvědomění a kontakt.

GESTALT TERAPEUTA lze, spíše než jako expertní a statický zdroj informací, vnímat jako člověka, který při setkání s druhým člověkem aktivně vytváří prostor pro další rozvoj a usnadňuje jeho proces. Snaží se být stále přítomen, postrkuje, dává podněty, raduje se a směje, plyne ve stavu údivu a fascinace. Tento postoj mu dává svobodu učit se a pohrávat si s hypotézami místo toho, aby uvízl ve věčných pravdách a v rutinním přitakávání sám sobě.

Gestalt terapeut věří, že se lidé narodili se zdroji a schopnostmi být v uspokojivém kontaktu s druhými lidskými bytostmi a vést spokojený tvořivý život. Nicméně často během dětství, někdy i později, tento proces něco přeruší a člověk uvízne ve strnulých vzorcích a přesvědčeních o sobě, jež mu překážejí. Gestalt terapie má za cíl zkoumat a odhalovat tyto vzorce a to, jak stále na člověka působí a ovlivňují jeho současný život.

Více se dozvíte na stránkách www.gestaltstudia.cz/co-je-gestalt-terapie.

Doufám, že vám pomohu najít nové a tvořivější způsoby, jak řešit problém, krizi či výzvu, které čelíte.
DŮRAZ NA PŘÍTOMNÝ MOMENT A PROŽITEK
Vzpomínky i fantazie mohou být nesnadno dostupné a klamné. Přítomný prožitek je oproti tomu pravdivý a dostupný vždy, proto jej podporujeme a zkoumáme.
PŘIJETÍ/AKCEPTACE/ÚCTA
Postoj, že každý člověk jedná v aktuální moment, jak nejlépe dovede. Nevnáší do terapie ani vinu ani patologii.
PODPORA UVĚDOMOVÁNÍ
Čeho si nejsem vědom, nemohu ovlivňovat. V terapii se proto snažíme uvědomování prohlubovat.
CELOSTNÍ POHLED
Vyvážená terapie i život vytváří prostor pro vícero oblastí – myšlení, prožívání, tělo i spiritualitu.